Cập nhật 2024: Phụ tùng cho xe : Click

Thương hiệu: Castrol

Gốc dầu: Bán tổng hợp

Cấp độ nhớt: SAE 10W40

Cấp API SN

JASO MB

Nội dung sản phẩm: 800ml

Khuyến nghị sử dụng: thay thế sau mỗi 2000 km

Các loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click…

Related Posts