Cập nhật 2024: Cách khai và giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ban hành đồng thời với Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an

A. Tuyên bố của Chủ sở hữu

Tên của chủ sở hữu…………………………..

Địa chỉ………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………

Được xuất bản vào ngày  …/… /……… vào ngày…….

Điện thoại……………………..

Loại tài sản: ……………….

thương hiệu: ……………………………….

Số loài: ………..

Loại xe:……………………………………………………….. . .

Sơn màu: ……………………………………….. . . .

Năm sản xuất: ………..

Dung tích:……cm3

số điện thoại: ……………………………..

Tỷ lệ khung hình: ……….

Lý do: vấn đề, thay đổi đăng ký, biển số

……………………………………………………….. ………………………………………………………… ………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó

Các tập tin trong hồ sơ xe.

…., ngày tháng năm….

chủ sở hữu xe hơi

(ký, họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

B. Kiểm tra xe của cơ quan đăng ký xe:

Số cũ: ……………………………………….. . ……………………………………………………….. …… … … …

Số mới Số:………..

Cập nhật đăng ký mới, đăng ký cấp lại, đăng ký đổi tên biển số, di chuyển

Số lượng bản sao của số pass và số lượng khung hình (đăng ký tạm thời không thành công)

Biển số máy dán ở đâu Biển số khung dán ở đâu

Kích thước túi: Dài….m;Chiều rộng…m;

Chiều cao……m

Lòng tự trọng: ………kg;

Kích thước lốp xe: …………………

Tải trọng: Hàng hóa:…….kg;

Trọng lượng kéo: … kg;

Kích thước xi lanh: ……… mm;

Chiều dài cơ sở…….mm;

Số chỗ ngồi: ngồi………, đứng………,

nói dối……………….

Thống kê đăng ký xe

Số Loại tài liệu Cấp Số chứng chỉ Ngày cấp

Đầu tiên.

2.

3.

4.

…, ngày tháng năm….

(ký, ghi họ tên)

đăng ký xe

Chữ ký, ghi họ tên, chữ ký và đóng dấu

Related Posts